/

Arribar a temps

José Maria Cano i Marc Martin Durant els darrers vint-i-cinc anys, la quantitat de treballadors que viuen encondicions de pobresa extrema ha disminuït dràsticament, tot i l’impacte de la crisieconòmica del 2008